พิพิธภัณฑ์การไปรษณีย์ไทย

เครือข่ายสังคม ชุมชนบางรัก

ณ จุดตัดกันของเรือ ถนน รถราง รถไฟฟ้า และรถยนต์
บางรัก คือ ย่านธุรกิจนำสมัยในอดีต
ที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน
และในวันนี้...เมื่อวัฒนธรรมเก่าแก่และทันสมัยมาบรรจบกัน

ดวงตราจารึก บันทึกไว้ในแผ่นดิน

แสตมป์...ไม่เพียงแต่ใช้แทนเงินตราสำหรับค่าส่งสาร
ไม่ใช่แค่ดวงตราที่ส่งผ่านจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง
แต่แสตมป์เป็นสัญลักษณ์ของชาติ
ที่ส่งผ่านเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญมาแต่ละยุคแต่ละสมัย
มาร่วมเรียนรู้และร้อยเรียงเรื่องราวของชาติผ่านดวงแสตมป์

โลกแห่งไปรษณีย์และการสื่อสาร

ไปรษณีย์เป็นหนึ่งในนวัตกรรมการสื่อสารของมนุษยชาติ
เชื่อมโลกที่มีความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมให้ติดต่อถึงกัน
เครือข่ายไปรษณีย์จึงเชื่อมโยงผู้คนและองค์กรทั้งในและนอกประเทศ
มาอย่างต่อเนื่องนับแต่อดีตตราบจนปัจจุบัน
ภายใต้ความท้าทายในการปรับตัวให้เข้ากับการผันแปรของโลกยุคใหม่

เครือข่ายชีวิตและสังคมไทย

จากไปรสนียาคารจุดบริการแห่งแรกของระบบสื่อสารไปรษณีย์
แผ่ขยายจากพระนครสู่ภูมิภาคส่องสายน้ำเลียบรางรถไฟ
วิ่งไปตามถนนหนทาง ลัดน่านฟ้ากว้างทางอากาศไปรษณีย์
เข้าถึงทุกท้องถิ่นและชุมชนในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ