รวมแสตมป์ไทยและสิ่งสะสม 140 ปี (All Thai Stamps)

เล่ม 1
พ.ศ.2426 - 2506 (1883 - 1963)

เล่ม 2
พ.ศ.2507 - 2516 (1964 - 1973)

เล่ม 3
พ.ศ.2517 - 2526 (1974 - 1983)

เล่ม 4 พ.ศ.2527 - 2536 (1984 - 1993)

เล่ม 5
พ.ศ.2537 - 2546 (1994 - 2003)

เล่ม 6
พ.ศ.2547 - 2556 (2004 - 2013)

เล่ม 7
พ.ศ.2557 - 2566 (2014 - 2023)

ชีตที่ระลึก Souvenir Sheet พ.ศ.2526 - 2566 (1983 - 2023)

ซองวันแรกจำหน่าย First Day Cover
พ.ศ.2426 - 2526 (1883 - 1983)