admin

11 ประเทศตัวเลือก รูปแบบอาคารไปรษณีย์กลาง

  • by

อาคารไปรษณีย์กลางบางรักที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมานานกว่า 80 ปี ภายหลังเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2483 โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 3 ปี 5 เดือน